FÖR ORGANISATIONEN

2Learn erbjuder kvalificerat processtöd i samband med förändring av organisationsstruktur, kvalitetsledningssystem och dess verksamhetsprocesser samt styr- och kontrollsystem för effektivt och säkert beslutsstöd. Vi tror på ordning och reda i roller, ansvarsfördelning samt organisations- och processtruktur.

 

VÅRA  TJÄNSTER

 

 

UTBILDNING

PROCESSTÖD

BYGG ETT LEDNINGSSYSTEM - Kom-igång-kurs!

Ni som behöver en kick-start i arbetet med ert ledningssystem för systematiskt förbättringsarbete enligt SOSFS 2011:9 får skjuts av vår endagsutbildning i byggande. Vi går igenom krav och regler, innehåll och omfattning samt verktyg för ett framgångsrikt systembygge. Vi ger praktiska tips från de erfarenheter vi fått i samband med utveckling av ledningssystem hos kunder. Vi svarar på både vad och hur. Läs mer här.

 

 

 

       Kontakta oss!

25 000 kr

Regler kring LEX SARAH & LEX MARIA - Kom-igång-kurs!

Vår utbildningsdag syftar till att stärka verksamhetens kompetens kring medarbetarens rapporteringsskyldighet, chefens ledningsansvar och teamets analysansvar. Vi går igenom och förtydligar grunderna i föreskrifterna, benar ut otydligheter och konkretiserar exempel på situationer som vi också övar på i våra gruppövningar. Läs mer här.

 

 

       Kontakta oss!

 

 

25 000 kr

BYGGA ETT LEDNINGSSYSTEM MED VÅRT STÖD

Vi har lång erfarenhet av att bygga väl fungerande ledningssystem i privat och offentlig välfärdssektor. Med vårt stöd får ni hjälp att utveckla ett ledningssystem innehållande:

1. värdestyrd verksamhet utifrån mål och kvalitetskrav

2. nära samverkan med en delaktig och inflytelserik brukare/patient

3. ett evidensbaserat arbetssätt utifrån kvalitetsäkrade processer och rutiner

4. effektiv intern och extern samverkansstruktur

5. riskpreventivt förhållningssätt

6. medarbetare som medverkar i kvalitetsarbetet

7. chefen som förändringsledare i det systematiska förbättringsarbetet

8. effektiv egenkontrollplan och en årlig resultatrapport, PSB och SKB

9. erfarenhetsöverföring i en lärande organisation

 

 

Arbetet sker på plats hos er och tillsammans med era team och grupper. Vi anlägger ett LEAN perspektiv på hela processen vilket borgar för god delaktighet och hög transparens i projektet/förändringsarbetet. Vi lägger upp arbetet tillsammans och inleder alltid med en nulägesorientering då vi säkerställer styrkor och utmaningar i ert kvalitetsarbete.

 

Tidplanen bör utsträcka sig minst ett år, kanske 1,5 år från start till målgång och innehåller ca 6-8 handledningsdagar tillsammans med er. Vi föreslår att ni utser en intern projektledare som blir vår kontaktperson i det praktiska arbetet. Utöver det en styrgrupp och ett antal arbetagrupper i vilka det faktiska konstruktionsarbetet genomförs.

 

Vi inleder med ett startmöte och avslutar arbetet med en lärandekonferens.

 

Hör av er till oss om ni vill veta mera eller göra en offertförfrågan.

 

Offertförfrågan